Üzletszabályzat

Makkai Attila egyéni vállalkozó üzletszabályzata a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra

Hatályos : 2013-tól
Jóváhagyta : a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/47/4/2013 számon

Tartalomjegyzék

Fogalomtár

Az üzletszabályzatban, az abban foglalt utazási feltételekben és a mellékletét képező díjszabásban használt egyes fogalmak e helyekre vonatkozó értelmezése.

Utazási feltételek: a Polgári Törvénykönyvben szabályozott általános szerződési feltételek formájában kialakított, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételére az ezt a tevékenységet végző szolgáltató(k) által egyoldalúan megállapított és a szolgáltatás megkezdése előtt megismerhető szerződési feltételek, amelyek elfogadásáról a szolgáltatás igénybe vevője ráutaló magatartással – az utazásra jogosító okmány megvásárlásával vagy az utazás megkezdésével, azaz a menetrend szerinti autóbuszjáratra utazási céllal történő felszállással –, az Utazási feltételek elfogadásával nyilatkozik.
Díjszabás: a személyszállítási szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások díjait, kedvezményes díjait, a díjmentes és kedvezményes utazások feltételeit, valamint ezek igénybevételéhez, alkalmazásához szükséges utazási okmányok használatának szabályait tartalmazó összeállítás.
Személyszállítás (utazás): természetes személynek két különböző földrajzi pont közötti helyváltoztatása autóbuszjárat igénybevételével.
Közforgalmú személyszállítási szolgáltatás: bárki részéről, aki a feltételeket elfogadja, igénybe vehető személyszállítási szolgáltatás.
Menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: díj ellenében végzett közforgalmú személyszállítási szolgáltatás menetrendben meghatározott rendszerességgel, meghatározott útvonalon, meghatározott időrend szerint, a fel- és leszállásra előzetesen kijelölt megállóhelyek között, vagy azok érintésével.
Helyi személyszállítási szolgáltatás: a település közigazgatási határán belül – helyi díjszabás alapján – végzett személyszállítási szolgáltatás, ideértve a település közigazgatási határon kívül eső vasútállomására (vasúti megállóhelyére), közbeeső megállóhely érintése nélkül történő személyszállítási szolgáltatást is;
Közszolgáltatási szerződés: a személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért felelős (helyközi személyszállítás esetén a közlekedésért felelős miniszter, helyi személyszállítás esetén az önkormányzat) – mint a közszolgáltatás megrendelője – és a személyszállítási szolgáltató közötti szerződés a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás szolgáltató részéről történő ellátására, amelyben az ellátásért felelős meghatározza az ellátandó közszolgáltatás mennyiségét, minőségét, gyakoriságát stb. (ide értve annak menetrendjét és az alkalmazható díjakat), valamint a szolgáltatás egyéb, hatáskörébe tartozó és jogszabályban nem szereplő feltételeit.
Jármű: az az autóbusz, amelyik az autóbuszjáratot végzi.
Utas: az a személy, aki utazik (a személyszállítás /utazás/ alanya); tágabb értelemben aki személyszállítási szerződéssel rendelkezik.
Személyszállító (személyszállítási szolgáltató): az a szolgáltató, aki (amely) a személyszállítást (utazást) az autóbusszal végzi.
Járat: személyszállítási szolgáltatást végző járműnek az indulási helyről a célállomásra történő egyszeri közlekedése; (ugyanazon jellemző ismérvek szerint alkalomszerűen vagy meghatározott gyakorisággal).
Bérlet: meghatározott időszakra és útvonalhálózaton belül korlátlan utazásra érvényes papíralapú igazolvány.
Menetrend szerinti járat: az utazási feltételekben foglaltak megtartásával bárki által igénybe vehető személyszállítási szolgáltatást végző járműnek menetrendbe foglalt és közzétett meghatározott indulási helyről, útvonalon, célállomásra és meghatározott időrend szerinti egyszeri közlekedése, amely jellemzően, de kötelezően szintén a menetrendben meghatározott gyakorisággal a felsorolt ismérvek szerint ismétlődik.
Járat kimaradása: menetrendben szereplő autóbuszjárat üzemeltetésének elmaradása.
Késés: a menetrend szerinti autóbuszjárat közzétett menetrend szerinti indulási vagy érkezési időpontja és későbbi, tényleges indulási vagy érkezési időpontja közötti időbeli eltérés.
Kísérő: az a személy, aki a kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben a kísért személlyel együtt, ugyanazon autóbuszjáraton, ugyanazon felszállóhelytől ugyanazon célállomásig utazik abból a célból, hogy a kísért személynek a le- és felszállásnál, valamint az utazás tartama alatt az autóbuszjáraton az életkorából, egészségi állapotából következő szükségessé váló felügyeletet és segítséget biztosítsa.
Utazás megtagadása: az az eset, amikor a Szolgáltató az utast vagy az utazási szándékát kifejező személyt nem engedi felszállni a menetrend szerinti autóbuszjáratot végző autóbuszra, mert állapota, ruházata, magatartása, az előírt feltételek (pl. kísérő, nemzetközi közlekedésben utazási okmány, vagy vízum) hiánya vagy egyéb hasonló okok, körülmények fennállása miatt a meghirdetett Utazási feltételek szerint a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem szállítható.
Utazásból való kizárás: a Szolgáltatónak az az eljárása, amelynek során az utas megkezdett személyszállításának (utazásának) folytatását nem engedélyezi, illetve nem végzi, mert az utazást meg kellett volna tagadnia, de arra valamilyen okból az utazás megkezdése előtt nem került vagy nem kerülhetett sor, és ez csak az utazás során derül ki, vagy az utas az utazás tartama alatt olyan magatartást tanúsít vagy olyan állapota, körülménye válik a megkezdett utazás során felismerhetővé, illetve az Utazási feltételeket oly módon megsérti, amely miatt az Utazási feltételek szerint a Szolgáltatónak, illetve az autóbusz személyzetének így kell eljárnia vagy – a körülmények mérlegelésével a Szolgáltató nevében – ilyen eljárásról dönt.
Díjszabási feltételek: díjak, díjak kiszámítására, alkalmazási körére és módjára, területére vonatkozó szabályok összessége, beleértve az utazási kedvezmények, menetjegy, bérletek, egyéb utazásra jogosító igazolványok, igazolások és más – például a díjtalan utazás jogosságát bizonyító iratok – érvényességére, használatára, kezelésére, megvásárlására stb. vonatkozó szabályokat is.
Menetdíj: az az összeg, amely egy fő autóbusszal történő személyszállításának díját jelenti a meghatározott utazásokra, amelyek lehetnek teljes árúak vagy kedvezményesek; általában egyes utazási igazolványok (jegy, bérletek stb.) áraiként kerülnek meghirdetésre.
Menetrend: tartalmazza a járatok induló és végállomását, az indulási időpontokat, a hétvégi és ünnapnap közlekedését, és a menetrendi időszak érvényességi idejének kezdetét.
Jogosultsági igazolás: az utazási kedvezmény igénybevételére jogosult személyt, a kedvezmény igénybevételére meghatározott időpontot, időszakot, vagy a kedvezményre való jogosultság viszonylatát meghatározó, illetve a kedvezményes utazások számát jelölő és más hasonló adatot tartalmazó, szükség szerint az utazások megtörténtének bejegyzésére szolgáló rovatokat tartalmazó igazolvány, igazolás, utalvány, utaslista vagy egyéb okmány, dokumentum; forma vagy kivitelezés szempontjából lehetnek papíralapúak vagy elektronikus adathordozók, továbbá kiadásuk, érvényesítésük és érvényességük ellenőrzése történhet manuálisan vagy elektronikusan.
Az érvényességet tartalmazó igazolással, igazolvánnyal stb. összetartozást kifejező megjelölés: név, igazolványszám vagy más ehhez hasonló személyes vagy személyhez kötődő adat, amelyet az utazási igazolványon a használatba vétel előtt kell az utasnak feltüntetnie az utazási igazolvány és a bérletigazolvány vagy jogosultsági igazolás összetartozásának igazolására.

I. Üzletszabályzat

1. Az üzletszabályzat tárgya

1.1. Jelen Üzletszabályzat azokat a magatartási szabályokat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, amelyek az Üzletszabályzat kiadója és a természetes vagy jogi személy ügyfelei közötti, a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítással összefüggő, leggyakoribb kapcsolatokat meghatározzák, amelyek e kapcsolatban alkalmazandók, így kiemelten
- az igénybe vehető közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, menetrendjük megismerhetőségére, a szolgáltatás igénybevételi feltételeire, díjaira, kedvezmények feltételeire, a szolgáltatási szerződésből eredő követelések érvényesítésére,
- az utasok tájékoztatására,
- a menetjegyek, bérletek megvásárlására,
- a személyszállítás szerződési feltételeire, az Utazási feltételekre,
- panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozókat.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 19. §-ában foglaltak alapján a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató a közforgalmú személyszállítási szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot köteles készíteni.
Jelen Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) egységes szerkezetbe foglalja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Makkai Attila egyéni vállalkozóra mint közlekedési szolgáltatóra vonatkoznak.

1.2. Az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi annak melléklete, amely tartalmazza a közforgalmú menetrend szerinti járaton való utazás díjait.

1.3. A Szolgáltató közforgalmú menetrend szerinti járatának igénybevételére, az összefüggő és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződési ajánlatát, alkalmazott szabályait a közzétett menetrend, a jelen Üzletszabályzat IV. fejezetét alkotó Utazási feltételek és a mellékletében található Díjszabás együttesen képezik.

2. Az Üzletszabályzat hatálya

2.1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a
MAKKAI ATTILA SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
székhelye (pontos cím): 2451 Ercsi Panoráma utca 19.
adószáma: 65403662-2-27
levelezési címe: 2451 Ercsi Panoráma utca 19.
telefon: 06-30-924-5465
e-mail: makkaibusz@gmail.com
honlap: www.makkaibusz.hupont.hu
(továbbiakban: Szolgáltató) a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratával Ercsi városban történő személyszállítására és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, azok igénybevevőire (továbbiakban: utasok) terjed ki.

2.2. A Szolgáltató Ercsi városban autóbusszal díj ellenében végzett közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra a hatályos jogszabályokban, valamint jelen Üzletszabályzatban foglaltakat alkalmazza.

2.3. A személyszállítást igénybe vevők és a Makkai Attila egyéni vállalkozó jogai és kötelezettségei egységes szerkezetbe foglalva.

3. Az Üzletszabályzat közzététele

3.1. A Szolgáltató a hatályos Üzletszabályzatot teljes terjedelmében honlapján (elérhetőség:www.makkaibusz.hupont.hu) közzé teszi, és kérésre e-mailben el is kérhető PDF formátumban.

II. Menetrend

1. A menetrend tartalma

1.1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti járattal történő utazásra vonatkozó ajánlatát menetrendbe foglalja, és abban teszi közzé.

1.2. A menetrend tartalmazza a járatok induló és végállomását, az indulási időpontokat, a hétvégi és ünnapnapi közlekedését, és a menetrendi időszak érvényességi idejének kezdetét.

1.3. A járatok menetrendje az ellátásért felelőssel – mint megrendelővel – (helyközi közlekedésben: közlekedésért felelős miniszter, helyi közlekedésben: települési önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján készül, annak mellékletében szerepel. A járatok menetrendben foglaltak szerinti közlekedtetése a Szolgáltató számára kötelezettség.

2. A menetrend közzététele

2.1. A Szolgáltató által közlekedtetett közforgalmú helyközi menetrend szerinti autóbuszjárat menetrendjét a Szolgáltató honlapján (elérhetőség: www.makkaibusz.hupont.hu) teszi közzé.

2.2. Szolgáltatónak a 2.1. pontban említett helyközi járatokat tartalmazó menetrendi kiadványai az autóbusz megállókban e célra kitett táblákon, valamint a kiadvány az autóbuszon – díj ellenében – megvásárolhatók.

3. A menetrend módosítása

3.1. A menetrend az Önkormányzattal történő egyeztetés után módosítható (Az utasok a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat közvetlenül a Szolgáltató részére is megadhatják a Szolgáltató elérhetőségén (2. sz. Fejezet)

3.2. A helyi menetrend módosítását a Szolgáltató hatályba lépés előtt legalább 15 nappal korábban közzé teszi. A menetrendek módosításáról a Szolgáltató a honlapján, az autóbuszmegállókban, hirdetmény útján ad tájékoztatást. Kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény vagy a Szolgáltató hatáskörén kívüli ok vagy hátráltató körülmény bekövetkezése azt késlelteti, továbbá ha az ellátásért felelőssel való megállapodás ezen időszakon belül jött létre és a módosítás nem tűr halasztást vagy minden körülményt mérlegelve a halasztás célszerűtlen lenne.

3.3 Átmeneti (ideiglenes) menetrendváltozás szükségessége esetén (pl. útlezárás, forgalomelterelés, javítási munkák stb. miatt) a Szolgáltató a honlapján közétett, valamint a járat által érintett megállóhelyeken kifüggesztett hirdetményben ad tájékoztatást a változásokról, kivéve, ha arra előre nem tervezhető, azonnal szükséges beavatkozás miatt van szükség, ami miatt a tájékoztatásra nincs lehetőség és a változtatás rövid időtartamú.

III. Tájékoztatás

Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el.

IV. Utazási feltételek

A Makkai Attila egyéni vállalkozóval közszolgáltatási szerződést kötött Ercsi város Önkormányzatának részére végzett személyszállításhoz kapcsolódó utazási feltételek.

1. Az Utazási feltételek hatálya

Jelen Utazási feltételek hatálya kiterjed a Makkai Attila egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) által közlekedtetett Ercsi város helyi autóbuszain történő utazásokra

2. Az Utazási feltételeket megalapozó szabályok

A Szolgáltató közforgalmú helyi menetrend szerinti személyszállítást
- a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) (1959. évi IV. törvény) szerződésekre vonatkozó általános, valamint vállalkozási és a fuvarozási szerződésekre, továbbá az általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásai,
- a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
- az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
- az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. és
- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
- az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet,
- az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,
- a települési önkormányzat vagy a közlekedésszervező részéről a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint végez.
Jelen Utazási feltételek a felsoroltakkal együttesen alkalmazandók.

3. A személyszállítási szerződés

1. A Szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.
2. Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés - a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló okmány – beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is – (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével, vagy - minden más esetben - az autóbuszra utazási céllal történő felszállással jön létre. A szerződéskötési szándék kifejezése egyben az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. A szerződés létrejöttével a Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.
3. A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll.
4. A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor
a) az utas a céljának megfelelő autóbuszállomás vagy megállóhely területén az autóbuszról való leszállást befejezte,
b) az utas az eredeti célállomása elérése előtt továbbutazási szándékáról lemond, és ezért az autóbuszról leszáll, vagy
c) az utast a Szolgáltató az utazásból kizárja.
5. A Szolgáltatót a menetrendben közzétett autóbuszjáratokkal történő személyszállításra – a meghatározott kivételekkel – szerződéskötési kötelezettség terheli, ha
a) az utas az Utazási feltételeket a személyszállítási szerződés megkötési szándékát kifejező, a 2.pontban meghatározott magatartással elfogadja és
b) az utazás a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokkal lehetséges.
6. Amennyiben a személyszállítási szerződés már létrejött, az utas utazásból való kizárása a személyszállítási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.
7. A személyszállítási szerződésekből eredő igények egy év alatt évülnek el.

4. A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

1. A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a Szolgáltató a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerint lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.
2. A Szolgáltató az 1. pont szerinti személyszállítási szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő autóbuszokkal és a feladatok ellátására kiképzett autóbuszvezetőkkel látja el.
3. Az utas jogosult a menetrend szerinti járatot végző autóbuszon utazni, az utasok biztonságát,kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit használni.
4. Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére – az Utazási feltételek előírásainak megtartásával –, amelyet a Szolgáltató a járat menetrendjében, az üzletszabályzatában feltüntetett.
5. A Szolgáltató az 5. fejezet 8. pontban foglalt eset bekövetkezése ellenére is biztosítja a továbbutazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan megállóhelyig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.
6. Amennyiben az utas az utazási körülményeivel, a Szolgáltató vagy megbízottja eljárásával vagy magatatásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, ezt a menetrend szerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül a Szolgáltatóhoz kell benyújtania.

5. Utazási jogosultság

1. Az autóbuszjáraton – a következő, 2.-9. pontokban foglalt feltételekkel és kivételekkel – bárki utazhat.
2. Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra
a) a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint
b) a hat éven aluli gyermek.
3. Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha
a) jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy
b) az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbusz-állomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.
4. A többi utas egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.
5. A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.
6. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik.
7. Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.
8. A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas
a) ittas vagy bódult,
b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,
d) ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
e) az autóbuszba kézipoggyászként, vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,
f) az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,
g) a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát (VI. fejezet 1. pont), igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,
h) a menetdíj, a menetdíj-különbözet megfizetését megtagadja, vagy
i) az Utazási feltételeket nem tartja meg.
9. Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen, és a IV fejezet 5. pontban foglaltak figyelembevételével történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból.

6. Menetjegyváltás, érvényesség

1. A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb a járműre utazási céllal történő felszálláskor, a Szolgáltatónak az utazási igazolvány meglétének ellenőrzésével megbízott alkalmazottjánál (a továbbiakban: buszsofőr) kell megfizetni.
2. A Díjszabást az Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek.
3. Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Szolgáltató nem pótolja
4. Amennyiben az utazási igazolvány a szolgáltató felelősségi körén belül keletkezett ok miatt rongálódik meg (pl. nem szabályszerű jegykezelés,ellenőrzés,stb.), az esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 339.§-ban foglalt általános kárviselési szabályok értelmében a cserével kapcsolatos költség nem terhelheti az utast.
5. Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, illetve amelynek valamely adata annyira felismerhetetlen lett, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, vagy amely nem eredeti, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a Szolgáltató bevonja, az utasnak pedig helyette más, érvényes utazási igazolványt kell váltania.

7. Fel- és leszállás, helyfoglalás

1. Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.
2. Az utasnak a fel- és leszállás helyileg meghatározott rendjét (ajtók használata stb.) meg kell tartania. Felszállás általában az autóbusz első ajtójánál történhet. Azokban az esetekben, amikor a felszállás helye ettől eltérő lehet (pl. kerekesszékkel, gyermekkocsival utazók), azt a szolgáltató külön (felirattal vagy piktogrammal stb.) megjelöli.
3. Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való szóbeli közlés útján jeleznie kell. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.
4. Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk.
5. Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell – a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére – az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.
6. Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a Szolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott autóbusz befogadóképességéig terheli. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbuszjárat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről.
7. Regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:
a) bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők,
b) az a) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező, fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók.
Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.
8. Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt előzetesen biztosította vagy a fennmaradó ülőhelyeket más utasok nem foglalták el. A 3. éven aluli gyermek – biztonsága érdekében –, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen ún. mózeskosárban, gyermekhordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak.
9. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük.
10. Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.

8. Az utas magatartása

1. Az utas az utazás – beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást – során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utas kiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.
2. Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani nem szabad, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat.
3. Az autóbuszban bármilyen árut, szolgáltatást csak az illetékes Szolgáltató engedélyével szabad árusítani. Szemetelni, lármázni, énekelni, zenélni vagy bármilyen eszközzel, tárggyal, játékszerrel zajt okozni nem szabad.
4. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon dohányozni nem szabad.
5. Az utazás során az autóbusz haladásakor az állóhelyen tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.
6. Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.
7. Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján vagy ablakán át bármilyen tárgyat kidobni.

9. Kézipoggyász

1. Az utas az autóbuszba kézpoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányban sem terjedelmes tárgyat vihet magával, feltéve, hogy terjedelme miatt az az utas kezében vagy ölében szállítva sem gátolja az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását, sem az ülő, sem az álló utasoknak kényelmetlenséget nem okoz, és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okoz.
2. A kézipoggyász összértéke a 100 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
3. Az utas kézipoggyászát elsősorban kezében, ölében tartva szállíthatja, ha azonban ez nem lehetséges, köteles azt úgy elhelyezni, hogy a többi utas testi épségét ne veszélyeztesse, kényelmét a legkevésbé zavarja, és az autóbusz berendezésében kárt ne okozzon. Kézipoggyász ülőhelyen való elhelyezésével ülőhely nem foglalható el.
4. A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat – amennyiben az arra alkalmas – előzetesen kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni.
5. Kézipoggyászként nem szállítható:
a) olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja,
b) olyan tárgy, amely méreténél vagy súlyánál fogva az autóbuszban erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
c) a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek oly módon vannak csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek.
6. A Szolgáltató megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely
a) az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,
b) az autóbuszt megrongálhatja vagy beszennyezheti.
7. Egyes kézipoggyászokra vonatkozó különleges feltételek:
a) Kisgyermekek szállítására használt mózeskosár, gyermekhordozó, gyermekülés, gyermekbiztonsági rendszer stb. az autóbuszba bevihető; gyermekkocsi csak akkor vihető kézipoggyászként az autóbusz utasterébe, ha ott megfelelően elhelyezhető. A gyermekkocsit a kisgyermeket szállító utas az autóbuszban úgy köteles elhelyezni, hogy az el ne mozdulhasson.
b) Propán-bután gáz személyenként 1 db, legfeljebb 5 kg töltetű palackban vihető be az autóbuszba. A gázpalackot az autóbuszon zárt állapotban, védőkupakkal ellátva – állítva – úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy el ne mozdulhasson.
c) Személyenként 1 pár sífelszerelés az autóbuszban – elsősorban állítva és kézben tartva – kézipoggyászként szállítható, ha annak elhelyezésére az autóbuszon külön hely nincs kijelölve.
d) Az ülőhelyek feletti poggyásztartóban nem helyezhető el folyadékkal töltött edény vagy azt tartalmazó csomag, továbbá olyan tárgy, amely elmozdulhat vagy a poggyásztartó túlterhelését okozhatja.
e) Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz a tömegére és mérethatárára tekintet nélkül az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott megfelelően elhelyezhető.
f) Kerékpár csak a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, amit a Szolgáltató az autóbuszon külön feltüntet.
8. A kézipoggyász őrzése az utas feladata.

10. Csomagszállítás

1. Csomagnak minősül az utastérben szállított, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű és/vagy méretű, azaz 10 kg-ot meghaladó, valamint a szállítás közben általában kézben, ölben el nem helyezhető és más terjedelmes tárgy.
2. Az utas darabonként legfeljebb 2 db, 20 kg tömegű és 100x50x50 cm mérethatárokat meg nem haladó csomagot vihet magával az útipoggyász szállítást nem végző autóbuszba. Csomagként méretüktől függetlenül is bevihető az autóbuszba személyenként 1 db szánkó, továbbá szétszedhető és összerakható vászon- vagy gumicsónak és alkatrészei, valamint 1 db legfeljebb 60 cm átmérőjű sírkoszorú csomagoltan.

11. Autóbuszba bevihető élő állatok

1. Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki.
2. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően, utasonként egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.
3. A vakvezető, valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.
4. Az autóbuszba utasonként bevihető további élő állatok és szállításuk feltételei:
a) halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban,
b) kisebb madarak, papagájok és galambok, kalitkában elhelyezve,
c) egyéb apró állat kosárban, ládában vagy más alkalmas tartóban,
d) egy vadászsólyom, védősapkával ellátva.
A Szolgáltató a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.
5. Élő kacsa, liba vagy pulyka az autóbusz utastérben nem szállítható.
6. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be.
7. Az autóbuszba bevitt élő állatra az utasnak kell felügyelni. Ha élő állat az utasokat magatartásával zavarhatja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a Szolgáltató az élő állatot a szállításból kizárhatja. A segítő kutya az utazásból csak akkor zárható ki, ha az ott tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít. Ha az utas a szállításból kizárt állattól nem hajlandó megválni, a Szolgáltató az utast is kizárja az utazásból.

12. Forgalmi zavar

1. Ha útközben a járat továbbhaladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi, – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve – a Szolgáltató a rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodik.
2. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a Szolgáltató erről – a rendelkezésére álló eszközökkel és módon – az utasokat tájékoztatja.

13. Felelősség

Balesetből eredő felelősség

1. A Szolgáltató felelős, ha az utas az autóbuszon való tartózkodása közben vagy a be-, illetve kiszállása alkalmával az utazással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved.
2. Ha az utas a 5. fejezet 2.-7. pontokban meghatározott okok valamelyikének fennállása (pl. az okot eltitkolva, az autóbusz személyzetét, illetve másokat megtéveszt) vagy a feltétel hiánya (pl.kísérő hiánya) esetén vagy alkalmatlan kísérővel az autóbuszra mégis felszáll, az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.
3. A Szolgáltatónak felelőssége csak abban az esetben terjed ki az utasnak a megállóhelyen a be- és kiszállás esetét kivéve – bekövetkezett balesetből eredő károsodására, ha az a Szolgáltatónak felróható magatartásának következménye.
4. Az utasnak az utazással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetében a Szolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának – ideértve az utas által magával vitt élő állatokat is – a teljes vagy részleges elveszéséből vagy sérüléséből származó károkra is.
5. A Szolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának a következménye.

Utastérbe bevitt kézipoggyászokért, csomagokért vagy élő állatokért való felelősség

1. A Szolgáltató csak akkor felelős az autóbusz utasterébe bevitt tárgyaknak, kézipoggyásznak, csomagnak vagy élő állatoknak a teljes vagy részleges elveszéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Szolgáltató felróható magatartása okozta. A Szolgáltató a kézipoggyászban bekövetkezett kárért vétkessége esetén magasabb összegű kártérítést nem fizet, mint amennyit útipoggyász teljes elvesztése esetén kellene fizetnie.
2. Szolgáltató nem felel az utas őrizetében lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállítása során a tevékenységi körén kívül eső okból bekövetkezett károkért. A Szolgáltató nem felel az utas által őrizetlenül hagyott kézipoggyászért, csomagért vagy élő állatért. Az az utas, aki kézipoggyászként be nem vihető tárgyat az autóbuszba bevisz, – függetlenül az egyéb törvényes következményektől – felelős a szabály megsértéséből származó károkért.

Autóbuszjárat kimaradásért és késésért való felelősség

1. A Szolgáltató megtéríti a járat 30 percet meghaladó késése esetén annak az utasnak a kárát, aki az autóbuszjáraton utazott és – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – utazási igazolvánnyal rendelkezett, kivéve, ha
- a járatkimaradást, illetve késést a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási, út- és forgalmi viszonyok, mint: köd, hó, jég; a menetrend szerinti útvonalat érintő útelzárás, forgalmi torlódás stb.) idézte elő,
- úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben – a személy- és vagyonbiztonság, valamint a menetrend szerinti útvonal megtartásának elsődlegessége mellett – általában elvárható.
Az autóbuszjárat kimaradtnak tekintendő, ha egyáltalán nem, vagy 90 percet meghaladó késéssel indul arról a megállóhelyről, ahonnan az utas utazását megkezdeni szándékozott, feltéve, hogy helyfoglalással attól a megállótól (állomástól) rendelkezett. Kártérítési szempontból nem minősül járatkimaradásnak, illetve késésnek, ha az utasok továbbszállításáról a Szolgáltató oly módon gondoskodott, vagy arra más autóbuszjárattal lehetőség volt úgy, hogy az utas
- járat kimaradása esetén 90 percet,
- járat késése esetén 30 percet
meg nem haladó késéssel a célállomására megérkezzék. Amennyiben járat kimaradása esetén az utas az itt említett módon célállomására a járat eredeti menetrend szerinti érkezési idejétől számított 90 percet meg nem haladó késéssel megérkezik, a kártérítés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a kimaradt járattal utazott volna.
2. A kártérítés alapja a bizonyított kár.

Az utas felelőssége

1. Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet az utasforgalmi létesítményekben, az autóbuszban, az autóbusz utasterében az utas magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat a Szolgáltatónak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a Szolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el. Ezen túlmenően az utas felel a felróható magatartása következtében keletkezett, az autóbusz(ok) közlekedését gátló körülmények miatt a Szolgáltatót ért kárért is.
2. Ha az autóbuszjárat indulási idejére vagy ha a közölt tartózkodási idő leteltével az utas nem jelentkezett, a lemaradásból, továbbá a leszállási szándék jelzésének elmulasztása miatti továbbutazásból származó kárért a Szolgáltató nem felelős.
3. Az utasnak/vásárlónak személyes vásárlásnál történő hiba esetén azt az utas/vásárló azonnal jelezni köteles a jegyértékesítő személyzet felé. Az azonnal jelzést követően a helyszínen a hibás menetjegy kezelési költség felszámítása nélkül, a hibás menetjegy bevonása mellett kerül módosításra.
4. Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni. Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nemvállal. Kizárólag az utas felelős az úti okmány érvényességéért, és meglétéért, valamint sérülésmentes állapotáért, ezekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, azonban a jegykiadás előtt, és a járatra való felszállás előtt ellenőrizheti azokat. Nem tanácsolt az utazás az úti okmány elhasználtsága, sérülése, vagy az adatok olvashatatlansága esetén. Amennyiben az utas fenti követelményeknek nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Szolgáltatónak bármilyen fizetési kötelezettsége (pénzbírság, büntetés, stb.) keletkezik, a Szolgáltató jogosult az utasra továbbhárítani ezeket a költségeket.
5. Az utas köteles érvényes menetjeggyel rendelkezni, az utazás kizárólag az érvényes menetjegy birtokában kezdhető meg.
6. Az utas köteles alávetni magát az utazás során árintett országok hatóságai által végzett ellenőrzéseknek. Ha az érintett államok jogszabályai megkövetelik, az utas köteles jelen lenni poggyászának átvizsgálásánál, amelyet vámhatósági, vagy más hivatalos személyek végeznek. A Szolgáltató a vizsgálatokból, illetve azok megtagadásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

V. Díjszabás

A Szolgáltató által alkalmazott díjszabás. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellenértékeként felszámítható díjakat jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Díjszabásban teszi közzé. A Díjszabás az ellátási felelős részéről a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésbe foglalt díjakra, azok alkalmazására és kiszámítására vonatkozó előírások, valamint az utazási kedvezményekről szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével kerül összeállításra.

VI. Jegyek, bérletek használatához és az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások

A Szolgáltató a kedvezményes bérletek kiadásához a következő igazolásokat kéri:
- tanulóbérlet használatához érvényes diákigazolvány bemutatása,
- nyugdíjasok és szociálisan rászorulók kedvezményes bérletének használatához Nyugdíjas igazolvány.

VII. Jegyek, bérletek árusítása

1. Menetjegyek, bérletjegyek árusítása az autóbuszvezetőknél történik.
2. Kedvezményes bérlet vásárlásakor a Szolgáltató azok kiadását a személyazonosság, illetve a kedvezményre való jogosultság igazolásához kötheti. Ebben az esetben a személyi adatokat, illetve a kedvezményre való jogosultságot bizonyító okiratokat, igazolásokat egyidejűleg fel kell mutatni, illetve át kell adni.
3. A jegyek, bérletek stb. ellenértékét általában készpénzzel, Forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni.
4. Készpénzfizetés esetén az utasnak a fizetendő összeget megfelelő címletű pénzeszközzel kell megfizetni. Az autóbuszvezető és a jegy- vagy bérletpénztáros pénzváltásra és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles.
5. A jegy, bérlet stb. vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője a fizetés alkalmával, az autóbuszvezetőtől való távozás előtt köteles meggyőződni az átvett jegy, bérlet, igazolás stb. meglétéről, az azon feltüntetett és arról leolvasható adatok, illetve érvényesítés helyességéről és a visszajáró összeg hiánytalanságáról. A pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől (jegyváltás helyéről) való távozás után ezzel kapcsolatos kifogás nem érvényesíthető.
6. A jegy, bérlet stb. vásárlója kérésére az autóbuszvezető a fizetett összegről – annak kiegyenlítésekor – egyszerűsített adattartalmú számlát állít ki. Kedvezményes bérletről számla a kedvezményre jogosult személy nevére állítható ki, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére csak jogszabályban meghatározott esetben.

VIII. Észrevételek, káresemények bejelentése, kezelése

Az Utaspanaszok, utasészrevételek bejelentésének és kezelésének szabályai.

Az utas, illetve a Szolgáltató bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: észrevétel) a Szolgáltatónak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. Amennyiben a panaszos kártérítésre tart igényt, úgy szükséges a bizonyítékul szolgáló menetjegyek, számlák másolatának benyújtása is.
A Szolgáltatóhoz érkező utas panaszokat a társaság 30 napon belül kivizsgálja és megküldi a választ.
Az utasoktól, ügyfelektől származó észrevételek (panasz, javaslat, dicséret, információkérés) az alább felsorolt helyeken tehetők:
Személyesen: Ercsi Város Önkormányzatánál
Elektronikus úton (e-mail): makkaibusz@gmail.com e-mail címre.
Ha a panaszt a Szolgáltató nem bírálta el, vagy a Szolgáltató panaszkezelési eljárása nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre, azt a panaszos a Szolgáltató felügyeletét ellátó Nemzeti Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztályhoz nyújthatja be elbíráslásra (cím : 1066 Budapest, Teréz Krt 38.; telefon : 1/3731-403; e-mail : ipehpm@nkh.gov.hu; ügyfélfogadás : telefonon egyeztetett időpontban)

Autóbuszjáratok késése esetén igazolás kiadása

A közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató a 10 perc feletti késéseket tartja nyilván és ennek megfelelően ilyen, vagy ennél nagyobb mértékű késésekről ad ki az utasoknak igazolást.

IX. Talált tárgyak kezelése

A Szolgáltató alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat rendszeresen átvizsgálja, hogy az utasok, illetve az azt használók nem hagyták-e, illetve nem vesztették-e el ott egyes poggyászaikat vagy egyéb holmijukat. A megtalált vagy mások által talált és átadott tárgyakat a Szolgáltató átmeneti időszakra megőrzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja.

1. sz. melléklet - Ercsi város helyi autóbuszának díjszabása

Érvényes: 2013. január 01.

I. Általános határozmányok

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai

1.1. Menetdíjak megállapítása

Ercsi város helyi autóbuszjáratokkal történő személyszállítás díjait Ercsi város önkormányzati testülete, mint ellátásért felelős, a közszolgáltatási szerződés keretében határozza meg a személyszállítási Szolgáltató részére. A Szolgáltató és a vele közszolgáltatási szerződésben álló önkormányzat a tarifa változását legalább annak hatályba lépése előtt 30 nappal korábban közzé teszi.

1.2. Kedvezmények felhasználása

A kedvezmények csak az igénybevételre jogosító érvényes jogosultsági igazolás alapján igényelhetők. A Szolgáltató a kedvezmény igénybevételének elbírálásához szükséges igazolásokat, azok érvényességét ellenőrizheti. Ha a kedvezmény jogosságának vagy az igazolvány jogos használatának megállapításához ez szükséges, a Szolgáltató a személyi igazolvány felmutatását is kérheti. Ha az utas több jogcímen is jogosult a kedvezmény igénybevételére, ugyanazon utazáshoz - ha a kedvezményre ettől eltérő szabályozás nincs - csak egy, általa választott kedvezményt vehet igénybe.

1.3. A menetdíjak tartalma

A városi (helyi) autóbusz-közlekedés díjai az általános forgalmi adót magukban foglalják. A menetjegyeken és bérleteken fel kell tüntetni, hogy az ár az általános forgalmi adót tartalmazza.

2. Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége

2.1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei

Érvénytelen a menetjegy, ha
a) az nem eredeti;
b) azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt;
c) azt az utazás megkezdése után átruházták;
d) olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált.

2.2. Névre szóló bérletek érvénytelensége

Érvénytelen a névre szóló bérlet, ha:
a) az nem eredeti;
b) azt, vagy annak bármely érvényességi adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt;
c) azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet;
d) olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;
e) a használatához az utas a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolványt, azonosító vagy jogosító kártyát stb. (továbbiakban együtt: bérlet igazolvány) nem tud felmutatni,
f) az utas nem az érvénytartamán belül használja a bérletet utazásra;
g) az utas nem a bérleten feltüntetett településen és/vagy az érvényesítésnek megfelelő vonalon, vonalszakaszon vagy autóbuszjáraton használja utazásra;
h) a bérlet érvényessége más településen belüli helyi utazásokra és/vagy más Szolgáltató autóbuszjárataira, illetve más közlekedési eszközön való utazásra terjed ki;
i) a bérletről a bérletigazolvány bérlettel való összetartozást kifejező megjelölése (sorszám, egyéb azonosító jel) hiányzik.

2.3. Kedvezményes bérlethez szükséges jogosultsági igazolások érvénytelensége

Érvénytelen bármely, a bérletkedvezmény jogos igénybevételének igazolására meghatározott bármely igazolvány, igazolás, utalvány vagy más egyéb okmány, dokumentum stb. (továbbiakban: jogosultsági igazolvány) utazási kedvezmény felhasználásához, ha a) az nem eredeti,
b) azt, vagy annak bármely adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,
c) azt nem a jogos tulajdonosa vagy használatára jogosult személy használja, illetve a tulajdonos vagy használója kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet, ide értve azt az esetet is, amikor az azon feltüntetett tulajdonos, illetve a használatára jogosult más személy a személyi azonosságát, a használatra való jogosultságát nem igazolja,
d) olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,
e) nem érvényességi idejük alatt (érvényességük kezdete előtt, illetve az érvényesség lejártát követően, vagy a felhasználás időszakára vonatkozó érvényesítés nélkül) használják a kedvezmény jogszerű igénybevételének és feltételeinek igazolására.

II. Általános menetdíj

1. Menetjegy

1.1. Jogosultság

Teljes árú menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra használhat. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania, illetve használnia.

1.2. A menetjegy ára

A teljes árú menetjegy árát a Melléklet tartalmazza.

1.3. A menetjegy érvényessége

A menetjegy azon az autóbuszjáraton érvényes, amelyen azt kiadták.

1.4. Használatra jogosultság

A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.

2. Névre szóló bérletek

2.1. Jogosultság

A névre szóló bérletek váltására és használatára bárki jogosult, használatának feltételeit az 1.2. pont tartalmazza.

2.2. A bérlet ára

A teljes árú bérlet árát a Melléklet tartalmazza.

2.3. Érvényességi terület

A bérleten feltüntetett helyi járati vonalon, korlátlan számú utazásra.

2.4. Érvénytartam

Havi bérlet: tárgy hónap első napja 0.00 órától tárgy hónapot követő hónap 5. napjának 24.00. óráig.

2.5. Utazások száma

A névre szóló bérletek - érvénytartamukon belül - korlátlan számú utazásra jogosítanak.

III. Kedvezmények

1. Gyermekek kedvezménye

1.1. Jogosultság

Városi (helyi) autóbuszjáratokon a gyermekek - felnőtt kíséretében – 6. éves korig kedvezményesen utazhatnak.

1.2. A kedvezmény mértéke

Az igényjogosult gyermekek a városi (helyi) autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak.

1.3. Jogosultság igazolása

A gyermek életkorát a kísérő szülőnek a gyermek adatait is tartalmazó igazolványával vagy a gyermek saját nevére szóló, az életkorra utaló adatot tartalmazó igazolványával igazolhatja.
Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

2. Tanulók és gyermekek bérletkedvezménye

2.1. Jogosultság

A tanulók és gyermekek bérletkedvezményére jogosultak:
a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói (hallgatói), ha érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal rendelkeznek,bármely település helyi autóbuszvonalain,
b) a 6-14 éves korú gyermekek,
c) azok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező (2007. évi I. törvény 1. § a/ pontja) tanulók és hallgatók, akik olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt, amely az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban vagy nemzetközi megállapodás alapján más olyan államban történik, amelynek állampolgáraival azonos jogállást élveznek.

2.2. A kedvezmény mértéke

A tanulók és gyermekek bérletkedvezményére jogosult személyek az adott települési önkormányzata által meghatározott, a Szolgáltató által közzétett, az adott település teljes hálózatán korlátlan számú utazásra érvényes, ”Kedvezményes bérlet” által nyújtott kedvezményre jogosultak. A kedvezményes bérlet árát a Melléklet tartalmazza.

2.3. Érvényességi terület

Az adott település minden helyi vonalán, korlátlan számú utazásra.

2.4. Érvénytartam

Tárgy hónap első napja 0.00 órától tárgy hónapot követő hónap 5. napjának 24.00. óráig.

2.5. A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A tanulók, hallgatók kedvezményes bérletét csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot - az érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal és a személyazonosság igazolásával

A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra - az azzal való együttes érvényességre való utalásként - az érvényes diákigazolvány vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás” sorszámát tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak diákigazolványát félévenként, az egyéb iskolák tanulóinak diákigazolványát pedig tanévenként érvényesítik. A tankötelezettség felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön nem érvényesítik. Ezen tanulók diákigazolványának érvényességét az azon szereplő születési időpont alapján kell megállapítani.
A tanulók, hallgatók bérletkedvezménye tekintetében a tanév I. félévére érvényesített diákigazolvány a tanév kezdetétől, illetve az érvényesítés napjától a következő év március 31-ig érvényes. A diákigazolvány valamely tanévre, illetve a tanév II. félévére vonatkozó érvényessége az érvényesítéstől a tanévet követő október 31-ig tart. A közoktatási diákigazolvány külön érvényesítés nélkül érvényes azt a tanévet követő október 31-ig, amelyben a tanuló a tankötelezettsége felső határát elérte. A diákigazolványt helyettesítő vagy pótló, a tanintézet által kiadott és ideiglenes diák-igazolványnak tekintendő „Igazolás”-on az érvényességének utolsó naptári napja feltüntetésre kerül.

3. Nyugdíjasok és szociálisan rászorulók kedvezménye

3.1. Jogosultság

A nyugdíjasok és szociálisan rászorulók (továbbiakban együtt: nyugdíjasok) kedvezményére jogosultak:
az a személy, aki
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4.§ pontja alapján saját jogú nyugellátásban,valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,
c) 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § pontjában meghatározott ellátásban részesült,
d) rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű, rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
e) rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,
f) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
g) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
h) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy,
i) az f) és g) pontokban megjelölt személynek az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete) betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja,
j) aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, a jegyző igazolása szerint,
k) rokkantsági járadékos, ha ezt a körülményt a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője igazolja.

3.2. A kedvezmény mértéke

A 3.1. pontban meghatározott személyek az adott települési önkormányzata által meghatározott, a Szolgáltató által közzétett, az adott település teljes hálózatán korlátlan számú utazásra érvényes, „kedvezményes bérlet” által nyújtott kedvezményre jogosultak.
A kedvezményes bérlet árát a Melléklet tartalmazza.

3.3. Érvényességi terület

Az adott település minden helyi vonalán, korlátlan számú utazásra.

3.4. Érvénytartam

Tárgy hónap első napja 0.00 órától tárgy hónapot követő hónap 5. napjának 24.00. óráig.

3.5. A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A nyugdíjasok kedvezményes bérletét csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot a igazolni kell. A bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra – az azzal való együttes érvényességre való utalásként – a Szolgáltatónál kiváltott (érvényesített), a Szolgáltató által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolvány, azonosító vagy jogosító kártya bérlettel való összetartozást kifejező megjelölését (sorszám, egyéb azonosító jel) tollal vagy golyóstollal fel kell tüntetni.

4. 65. éven felüli magyar és egyes külföldi állampolgárok kedvezménye

4.1. Jogosultság

A kedvezményre a 65. életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok, a menekültek, aletelepedett jogállású személyek, a külön törvény meghatározása szerint (2007. évi I. törvény 1. § a) pontja) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint nemzetközi szerződés alapján a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok jogosultak. Jogosultak még erre a kedvezményre a magyar jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgárok a nyugdíjfolyósító szerv igazolása alapján.

4.2. A kedvezmény mértéke

A 4.1. pontban meghatározott kedvezményre jogosult 65. éven felüliek a városi (helyi) autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak.

4.3. Jogosultság igazolása

A 65. évet betöltött magyar állampolgárok jogosultságukat személyazonosító igazolványukkal vagy más, a személyi azonosságot, életkort és állampolgárságot igazoló arcképes hatósági igazolvánnyal (pl. útlevél) igazolhatják. Ezen felül a külföldről hazatelepült személyeknek a hazatelepülést, a menekülteknek a menekült helyzetet tartózkodási engedélyükkel is igazolniuk kell. A külföldi állampolgároknak személyazonosságukat, állampolgárságukat, életkorukat, valamint ha a nemzetközi szerződés, illetve a 4.1. pont a kedvezményhez más feltételt is meghatároz, a feltétel meglétét kell igazolniuk. Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

5. Fogyatékkal élők kedvezménye

5.1. Jogosultság

A fogyatékkal élők általános menetjegy kedvezményére jogosult
a) az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik,
b) a hallássérült személy, ha a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik,
c) aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, az ezt bizonyító okirat alapján,
d) aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár területi szervének erre vonatkozó igazolása (határozata) alapján,
e) az a) - d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy (kísérő).

5.2. A kedvezmény mértéke

Az 5.1. pontban meghatározott személyek a városi (helyi) autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak.

5.3. Jogosultság igazolása

A kedvezményre jogosult vakok, a magasabb összegű családi pótlékban részesülők, továbbá az 1998. évi XXVI. törvény alapján súlyos fogyatékossági támogatásban részesülő személyek és ezek kísérői a jogosultságukat a Magyar Államkincstár vagy területi szervei által kiadott sorszámozott „Hatósági Igazolvány”-nyal vagy az ideiglenes használatra kiadott „Hatósági bizonyítvány”-nyal és személyi azonosságuk igazolásával igazolhatják. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezők és kísérőik a jogosultságukat ezzel az igazolvánnyal igazolhatják. A hallássérültek jogosultságukat a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége arcképes tagsági igazolványának egyidejű felmutatásával igazolhatják. Az igazolványt évenként érvényesíteni kell. Az előző évi érvényesítéssel a igazolvány a tárgyévben március 31-ig jogosít utazásra. A kísérő személyazonosságát a Szolgáltató nem vizsgálja. Kísérőnek az a személy tekinthető, aki a kedvezményre jogosult személlyel együtt utazik.

6. Hadigondozottak, kísérőik és a hadirokkantak családtagjainak kedvezménye

6.1. Hadigondozottak és kísérőik kedvezménye

6.1.1. Jogosultság

A kedvezményre a hadigondozottak közül a hadirokkantak és hadiözvegyek - továbbá, ha a hadirokkant kísérőre szorul, akkor a kísérője is - jogosultak.

6.1.2. A kedvezmény mértéke

A kedvezményre jogosultak a városi (helyi) autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak.

6.1.3. Jogosultság igazolása

A hadirokkantak és hadiözvegyek, illetve kísérőjük a kedvezményre való jogosultságukat a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzője által kiadott, névre szóló „Hadigondozotti igazolvány”-nyal igazolhatják. Az igazolvány tartalmazza a hadigondozotti minősítést (hadirokkant, hadiözvegy stb.), valamint a hadirokkant kísérésének szükségességét. A kísérő kedvezményre való jogosultságát az igazolvány erre vonatkozó bejegyzése igazolja. Amennyiben a „Hadigondozotti igazolvány” belső oldalán történt bejegyzés szerint a hadirokkant állandó kísérőre szorul, a hadirokkanttal együtt egy fő kísérő is díjtalanul utazhat. A kísérő személyazonosságát a Szolgáltató nem vizsgálja. Kísérőnek az személy tekinthető, aki a jogosult hadigondozottal együtt utazik.

6.2. Hadirokkantak családtagjainak kedvezménye

6.2.1. Jogosultság

A kedvezményre a 75 %-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkanttal közös háztartásban együtt élő családtag jogosult. Igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A kedvezmény szempontjából gyermeknek tekintendők a 18 éven aluliak, a 26 éven aluliak abban az esetben, ha nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkeznek, továbbá életkortól függetlenül az, akire munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja.

6.2.2. A kedvezmény mértéke

A kedvezményre jogosultak a városi (helyi) autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak.

6.2.3. Jogosultság igazolása

A hadirokkantak kedvezményre jogosult családtagjának a jogosultságot személyazonosító igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolnia. Ez utóbbiak különösen:
- a családtagi kapcsolat megállapításához: a hadirokkant hadigondozotti igazolványa és a jogosult személyazonosító igazolványa, személyi lapja, diákigazolványa, házassági anyakönyvi kivonata,
- élettársi viszony megállapításához: önkormányzati igazolás és közös lakcím igazolása személyi igazolvánnyal,
- gyermekekre vonatkozó feltételek megállapításához: diákigazolvány, személyi igazolvány, emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

7. A szomszédos államokban élő magyarok és családtagjaik utazási kedvezményei

7.1. Általános feltételek

A 7.2-7.3 pontban foglalt utazási kedvezményekre jogosult a Magyarország Kormánya által erre kijelölt magyar központi közigazgatási szerve (a továbbiakban: elbíráló hatóság) által kiállított, arcképes, a személyükre szóló adatokkal ellátott, érvényes „Magyar igazolvány”-nyal, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkező) a Horvát Köztársaságban, Szerb Köztársaságban, Romániában, a Szlovén Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban és Ukrajnában lakóhellyel rendelkező magát magyar nemzetiségűnek valló személy, kivéve, ha magyar állampolgárságát önkéntes lemondással veszítette el,
- magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg,
- Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jog-állást szerzett,
b) az a) pontban meghatározott személlyel együtt élő házastársa és a közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermek. Akkor is, ha magát nem vallja magyar nemzetiségűnek.

7.2. A 6. életévét be nem töltött gyermek és a 65. életévét betöltött személyek kedvezménye

7.2.1. Jogosultság

A kedvezményt a 7.1. pontban megnevezett jogosultak közül a
- a 6. életévet még be nem töltött gyermekek, valamint
- a 65. életévüket betöltött személyek
vehetik igénybe életkoruk igazolásával.

7.2.2. A kedvezmény mértéke

A 7.2.1. pontban meghatározott személyek a helyi autóbuszjáratokon díjtalanul utazhatnak.

7.2.3. A jogosultság igazolása

A 6 év alatti és 65 év feletti életkorú jogosultak jogosultságukat a Magyar igazolványukkal, illetve a Magyar hozzátartozói igazolványukkal, és az abban szereplő születési időponttal igazolhatják. Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

7.3. Diákkedvezmény

7.3.1. A jogosultság

A diákkedvezményre a 7.1. pontban foglalt személyek közül az alap-, közép és felsőfokú intézményében tanulmányokat folytató tanuló vagy hallgató a „Magyar igazolvány”-ába, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ába bejegyzett érvényes „Diákigazolvány” alapján, illetve az igazolványok mellékletében, vagy ha az betelt, az azonos rovatokat tartalmazó „Pótfüzet”-ben, a „Diákkedvezmény” rovatban történt érvényesítés alapján jogosult.

7.3.2. A kedvezmény mértéke

A 7.3.1. pontban meghatározott személyek a 2.2 pontban meghatározott kedvezményes ”Kedvezményes bérlet” által nyújtott kedvezményre jogosultak. A kedvezményes bérlet árát a Melléklet tartalmazza.

7.3.3. Érvényességi terület és időtartam

A tanulók névre szóló bérletének érvényességi területét és időtartamát a 2.3 és 2.4. pontok tartalmazzák.

7.3.4. A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A kedvezményes bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot a tulajdonosa „Magyar igazolvány”-ával, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ával és az abba bejegyzett sorszámú érvényes „Diákigazolvány”-nyal, illetve annak mellékletében vagy a hozzá tartozó „Pótfüzet”-ben a „Diákkedvezmény” rovatban történt érvényesítéssel igazolhatja. A diákigazolványt, illetve az igazolványok mellékletében vagy a hozzájuk tartozó „Pótfüzet”-ben az érvényesítést tan-évenként (az utóbbi esetekben az erre vonatkozó matrica beragasztásával és az érvényesítést igazoló aláírással és bélyegzőlenyomattal) érvényesítik. A valamely tanévre érvényesített diákigazolvány, illetve a „Diákkedvezmény”- re vonatkozó érvényesítés a tanévet követő október 31-ig érvényes.A bérletre a tanulónak, hallgatónak - az azzal történő első utazás előtt - diákigazolványának,illetve Magyar igazolványá”-nak, illetve „Magyar hozzátartozói igazolványá”-nak sorszámát rá kell vezetnie.

IV. Egyéb díjak

1. Kézipoggyász szállítás díja

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Szolgáltató díjtalanul szállítja.

2. Élő állat szállítás díja

Kutyát külön, érvényes teljesárú menetjeggyel lehet szállítani. Egyéb kisállatok szállítása díjtalan.

V. Ercsi város helyi díjtételei

Helység Menetjegy (Ft) Teljes árú bérlet (Ft) Kedvezményes bérlet (Ft)
Ercsi 220,- 4360,- 1420,-